mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

ثبت لیست اموال و داراییهای ثابت

برای دسترسی و ثبت اموال و دارای های ثابت مسیر زیر را طی کنید:

مدیریت اموال و دارای های ثابت / تعاریف پایه / لیست اموال و دارییهای ثابتدر صفحه "لیست اموال و دارییهای ثابت" بر روی دکمه "جدید" کلیک می کنیم.در فرم باز شده در اولین تب "اطلاعات عمومی" اموال خود را معرفی می کنیم مانند نام ، مشخصات فنی ، واحد شمارش ، قیمت مصرف کننده و یا گروه را مشخص می کنیم.پس از تکمیل اطلاعات تب اول "اطلاعات عمومی" وارد تب دوم "استهلاک" می شویم و اطلاعات مربوطه شامل "ارزش دفتری ابتدای سال" قبلی را وارد می کنیم در قسمت "قیمت خرید" کالا را ثبت می کنیم. "تعداد و تاریخ خرید" آن را مشخص می کنیم. در قسمت "نوع استهلاک" را بر روی گزینه "روش مستقیم" قرار می دهیم، "نرخ استهلاک – درصد" را با توجه به درصدی که اداره مالیات مقرر نموده را وارد می کنیم. در قسمت "دوره استهلاک – درصد" بازه ی زمانی که کالا عمر مفید برای کار دارد را تعیین می کنیم. پس ار تکمیل اطلاعات بر روی گزینه "ذخیره" کلیک می کنیم تا اطلاعات ثبت شود.پس از ثبت و ذخیره اطلاعات با کلیک بر روی گزینه "خروج" از فرم خارج می شویم.