mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

ثبت سربار مستقیم کالا

تمامی هزینه هایی که در جریان تولید یک محصول اتفاق می افتد ، اما به طور مستقیم به تولید نمی تواند ربط داد به عنوان سربار هزینه ها شناسایی می شود.مانند مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد های غیر مستقیم، هزینه های تعمیرات و استهلاک و باربری نام برد.

برای ثبت سربار مستقیم کالا مسیر زیر را طی نمایید:

مدیریت انبار / ثبت سربار مستقیم کالا

با کلیک بر روی گزینه " ثبت سربار مستقیم کالا " در فرم باز شده " طرف حساب " را با با استفاده از علامت ذره بین انتخاب می کنیم. از گزینه "انبار" انبار مورد نظر خود را کلیک می نماییم.اصل ترین انبار " انبار مرکزی" می باشد و در کنار آن می توانیم چندین انبار دیگر نیز داشته باشیم با توجه به مشخصات کالا " انبار" ان را تعیین می کنیم.در قسمت "ردیف" دابل کلیک می کنیم و یا با کلید "Enter" وارد فرم " اطلاعات ردیف" می شویم.در فرم " اطلاعات ردیف" مشخصات کالا مانند " کد آیتم" ، " کد هزینه" ، " مبلغ " را وارد می کنیم و کلید " بازگشت" را کلیک می کنیم.اطلاعات کالا به همراه " مبلغ هزینه سربار" در فرم نمایش داده می شود، با کلیک بر روی کلید " ذخیره " اطلاعات سربار مستقیم کالا ذخیره و ثبت می شود.