mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

تعیین گروه بندی پورسانت های فروش

برای مشخص کردن و تعیین گروه بندی پورسانت های فروش مسیر زیر را طی نمایند:

تعاریف پایه / گروه بندی پورسانت های فروش

در فرم بازشده با کلیک بر روی گزینه " ایجاد سر گروه " گزینه های زیر را تکمیل نمایید.

• نام گروه

• پورسانت ثابت

• درصد پورسانت

• کد هزینه پورسانتپس از تکمیل اطلاعات بر روی دکمه " ذخیره " کلیک می کنیم و یا دکمه " F10" را فشار می دهیم.بعد از " ذخیره " اطلاعات برای ما نمایش داده می شود و می توانید با گزینه های " ویرایش " یا " F4" آن را تغییر و یا " حذف " کنیم. و با استفاده از دکمه " خروج " و یا " Escape" از برنامه خارج شویم.