mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

تعریف لیست انواع ارز

به منظور تعریف "لیست انواع ارز" مسیر زیر را طی کنید:

تعاریف پایه / لیست انواع ارز

بر روی "لیست انواع ارز" کلیک می کنیم و فرم "انواع ارز" را باز می کنیم. "عنوان ارز" و "نماد ارز" را تکمیل می کنیم و سپس "ذخیره یا F10" را انجام می دهیم.پس ازذخیره اطلاعات ارز برای ما در قسمت "ردیف" نمایش داده می شود و ما می توانیم با استفاده از گزینه های بالای صفحه "حذف یا F7" ویا "ویرایش یا F4" را وارد کنیم و با استفاده از گزینه "خروج یا Escape" از فرم خارج شویم.